Archive for the ‘Overig’ Category

Bedrijven onvoorbereid op maatregelen financiers   no comments

Posted at 8:54 am in Overig

Ruim een kwart van de ondernemers denkt de komende zes maanden problemen te krijgen met het verkrijgen van een nieuwe financiering. Daarnaast verwacht een derde in de nabije toekomst tegen de grenzen van de afspraken met financiers aan te lopen. Opvallend is dat 34 procent van deze groep niet denkt dat de financiers maatregelen zullen treffen. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte dat gehouden is onder het Nederlandse bedrijfsleven.
Bedrijven hebben in deze tijd te maken met aangescherpte voorwaarden voor het verkrijgen van een financiering. Oscar Snijders, partner bij Deloitte: “Ondernemingen moeten zich beter voorbereiden om een lening te verkrijgen. Ze moeten aantonen dat ze aan de financieringsvoorwaarden kunnen voldoen, ook als de crisis harder toeslaat dan verwacht. Scenarioplanning is nu essentieel. Dat klinkt logisch, maar vergeet niet dat een dergelijke voorbereiding van ondernemingen de afgelopen jaren niet nodig was. De banken zitten niet zo zeer op slot, maar geld komt nu wel alleen los als het vertrouwen in de ondernemingen groot is.”

Van de ondernemingen die verwachten tegen de grenzen van hun financieringscondities te lopen, denkt 34 procent dat de financiers geen maatregelen zullen nemen. Meer dan een derde verwacht dat herevaluatie van de strategie gevraagd zal worden. De rest van de ondernemingen verwacht een verhoging van de risicopremie (28 procent) of het intrekken van de financiering (11 procent).

“Het is zorgwekkend dat een groot aantal bedrijven denkt dat de maatregelingen van de bank wel mee zullen vallen als er niet aan de financieringsvoorwaarden wordt voldaan. Bedrijven moeten anticiperen op mogelijke acties van financiers, om zo onaangename verrassingen te voorkomen”, aldus Snijders. Verder is het opvallend dat bij bijna een kwart van de bedrijven de afgelopen zes maanden de positie van het werkkapitaal is verslechterd. Hoewel een overgrote meerderheid van deze bedrijven wel maatregelen heeft genomen, is 36 procent echter nog niet in actie gekomen. Hiervan is 15 procent dit bovendien ook niet van plan. Bedrijven die wel maatregelen nemen, kijken met name naar het innen van lang uitstaande debiteuren (55 procent), verminderen van voorraden (51 procent) en het verkorten van betalingstermijnen van debiteuren (41 procent).
“De focus van ondernemingen ligt hier duidelijk op het gebied van korte termijnmaatregelen. Een procesmatige aanpak met effect op de lange termijn ontbreekt meestal. Er wordt bijvoorbeeld te beperkt gekeken of de supply chain efficiënter ingericht kan worden. Ook heeft maar 10 procent van de bedrijven aandacht voor het effectiever omgaan met belastingen. Bedrijven laten hier kansen liggen”, zegt Erik Nanninga, partner bij Deloitte.
Bron 04 februari 2009- Deloitte accountants

BizzFinancieringen:  Een oud bericht, maar oh zo actueel. Gaten vullen met nieuwe leningen is niet de oplossing. Ook het optimaliseren van het werkkapitaal is een noodzakelijke stap. Evenals het doorlichten en optimaliseren van de gehele bedrijfsvoering.  Zo worden problemen bij de bron aangepast en de kans op toekomstige tekorten verkleind.

Written by Marc van Groen on april 25th, 2012

Tagged with ,

‘Alternatief voor bank nodig’   no comments

Posted at 2:26 pm in Overig

‘Alternatief voor bank nodig’

DINSDAG 10 APRIL 2012, 07:19 uur | 445 keer gelezen

'Alternatief voor bank nodig'

AMSTERDAM (AFN) – Nederlandse bedrijven moeten afkicken van hun verslaving aan bankleningen. Daarvoor pleit Boele Staal, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), dinsdag in het Financieele Dagblad (FD).

Volgens Staal zijn bedrijven veel te afhankelijk geworden van bankkredieten. Ze moeten volgens hem naar alternatieve financieringen gaan zoeken. Dat is nodig omdat de banken door strengere kapitaals- enliquiditeitseisen minder speelruimte krijgen.

,,Geld wordt duurder en banken mogen minder risico’s lopen. Vooral bij innovatieve bedrijven, waar de risico’s hoog zijn, is de sector noodgedwongen terughoudend”, zo constateert de bestuurder.

Volgens Staal stappen in Nederland zelfs grootaandeelhouders die in hun bedrijf willen investeren vaak eerst naar de bank. ,,In het buitenland wordt vaker gekeken naar eigen geld, partnerschap of investeerderskapitaal.”

Volgens de voorman van de NVB is het niet zo dat banken de kredietkraan dichtdraaien. ,,De kredietgroei in Nederland was in februari 3,7 procent op jaarbasis. Voor de kredietcrisis was dat 13 à 14 procent. Krimp is er nooit geweest, behalve voor leningen onder de 250.000 euro. Geen bank laat een levensvatbaar bedrijf schieten.”

bron Financieel Dagblad, 10-4-12

Written by Marc van Groen on april 16th, 2012

Tagged with ,

Garantieregeling kredietverlening bedrijven verruimd   no comments

Posted at 8:59 am in Overig

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) verlengt en verhoogt het garantiebudget voor het MKB tot 1 Miljard. De regeling is ingesteld tijdens de kredietcrisis in 2008 en zou eigenlijk dit jaar aflopen. Het stijgende gebruik van de garantieregeling voor het midden- en kleinbedrijf toont aan dat ondernemers de regeling als nuttig ervaren. Gevolg is wel dat het garantiebudget voor dit jaar bijna op is. Daarom wordt het verhoogd van 765 miljoen naar 1 miljard euro.

Bovendien wordt de garantieregeling (met een budget van 600 miljoen) voor grotere bedrijven – dat is ingesteld tijdens de kredietcrisis in 2008 – met tenminste een jaar verlengd. De tijdelijke regeling zou eigenlijk per 1 januari 2012 komen te vervallen.

Deze regelingen zijn opgezet om de terughoudendheid bij banken bij kredietverstrekking weg te nemen.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/nieuws/2011/08/28/extra-ondersteuning-voor-kredietverlening-bedrijven.html

Written by Marc van Groen on augustus 29th, 2011

Tagged with

Out of the box financieringsoplossingen zijn nodig   no comments

Posted at 4:33 pm in Overig

Structurele geldproblemen voor starters.

Marc van Groen: Het FD bericht over structurele funding problemen bij het klein MKB. ‘Normale ‘ oplossingen werken niet meer. Creativiteit is geboden. Met out-of-the-box denken, kan er echter vaak nog veel!

Er is sprake van ‘structurele fricties’ in de financiering van het mkb, vooral het kleinere, op Nederland gerichte bedrijfsleven en jonge, snelgroeiende bedrijven.

Dat stelt een expertgroep onder leiding van voormalig ABN Amro-bankier Tom de Swaan. De commissie deed in opdracht van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie onderzoek naar de beschikbaarheid van krediet voor het mkb.

De expertgroep stelt in haar aanbevelingen daarom voor om alternatieve financieringsbronnen serieus te onderzoeken, zoals het opzetten van een informele beurs voor mkb-bedrijven als voorportaal van een beursnotering. Een andere optie is de markt voor onderhandse leningen opnieuw tot leven te wekken.

Risico-opslag toegenomen

Sinds de kredietcrisis zijn er veel klachten over de kredietbereidheid van banken. Vooral snelle groeiers vrezen bij economisch herstel geremd te worden in hun ontwikkeling.

Banken op hun beurt stellen dat er minder vraag is naar krediet vanuit het kleinere bedrijfsleven. Bovendien is de risico-opslag toegenomen sinds de verzwaarde kapitaaleisen van de toezichthouders. Het op de Nederlandse markt gerichte kleinbedrijf is verder ook minder aantrekkelijk voor een bank dan het op export gerichte bedrijfsleven.

Diversificatie financieringsbronnen van groot belang

Voor veel mkb-bedrijven is bancair krediet de enige financieringsbron naast het verkrijgen van leverancierskrediet. Dit belemmert de keuzemogelijkheid en kan betekenen dat ondernemersinitiatieven voortijdig afsterven. Zeker nu banken zijn gebonden aan strengere regels voor kredietverstrekking.

De expertgroep noemt diversificatie van financieringsbronnen daarom van groot belang voor het startende, snelgroeiende kleine bedrijfsleven. De commissie spoort de overheid aan om bestaande stimuleringsregelingen voor deze bedrijven voorlopig te handhaven.

Financieringsmonitor 2011

De Swaan en zijn collega’s wijzen ook op niet-bancaire financieringsbronnen, zoals private equity, informele investeerders en vermogende particulieren of families. De laatste groep geldt als een belangrijke kapitaalverschaffer met een lange investeringshorizon. In Nederland waren deze ‘family offices’ in 2009 goed voor 3,7% van het aangetrokken kapitaal ofwel € 23,5 mln.

De bevindingen van De Swaan zijn deels gebaseerd op de Financieringsmonitor 2011 van onderzoeksinstituut EIM. Uit dat onderzoek blijkt dat 57% van het kleinbedrijf daadwerkelijk financiering verwerft. In het middenbedrijf is dit 70%, in het grootbedrijf 80%.

Kritiek op hoogte afsluitprovisie

Kleine bedrijven krijgen echter vaker slechts een deel van de gevraagde financiering. Vooral jonge bedrijven en sectoren als bouw, horeca en handel zitten in de hoek waar de klappen vallen. Volgens het EIM boekt een sector als de industrie duidelijk meer succes.

Carnegie Consult deed onderzoek naar de borgstellingsregeling voor het mkb (BMKB). Een conclusie is dat veel bedrijven kritiek hebben op de hoogte van de afsluitprovisie. Zonder maatregelen dreigt de regeling dit najaar uitgeput te raken. Minister Verhagen doet daarom een beroep op het Europees Investeringsfonds. Hij verwacht het budget met enkele honderden miljoenen euro’s te verhogen. Via de borgstellingsregeling staat de overheid garant voor een deel van de lening die ondernemers bij de bank afsluiten. In 2011 is hiervoor € 765 mln beschikbaar.

bron:Bert Koopman, FD, dinsdag 21 juni 2011

Written by Marc van Groen on juni 23rd, 2011

Tagged with , , ,